SamenLeeuwarden

Privacy

De privacy van onze cliënten staat hoog in het vaandel. Toch hebben de medewerkers van onze organisatie persoonsgegevens nodig om het werk goed uit te voeren. Graag informeren wij u via deze pagina hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonlijke informatie.

Privacy statement

Amaryllis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Amaryllis
Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058 303 0400
info@amaryllisleeuwarden.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Paul Scheper
058 303 0400
AVG@amaryllisleeuwarden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amaryllis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Om uw hulpvraag goed te kunnen behandelen kan het zijn dat wij veel gegevens van u nodig hebben. In onderstaand overzicht vindt u alle mogelijke gegevens die wij kunnen verwerken van u. In de praktijk zal slechts dat van u verwerkt worden wat nodig is om uw hulpvraag te behandelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken.

Algemene persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Woningkenmerken
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Financiële gegevens
 • Consumptiegewoonten
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Amaryllis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Psychische gegevens
 • Gegevens over seksuele leven en geaardheid
 • Raciale en etnische gegevens
 • Politieke opvattingen
 • Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Leefgewoonten
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amaryllis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De financiële afhandeling van geleverde zorg
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om zorg/dienst aan u te leveren
 • Amaryllis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of declaratie aan uw zorgverzekeraar

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • een overeenkomst
 • een wettelijke verplichting
 • van toestemming
 • een taak van algemeen belang
 • behartiging van belangen van derden

De grondslagen kunnen per gegevenssoort en verwerking verschillen. We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn. Mocht hier over vragen hebben dan kunt u deze stellen aan onze functionaris gegevensbescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amaryllis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amaryllis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amaryllis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
Gegevens die gebruikt worden bij de hulpvraag5 jaar na sluitenWe hebben uw gegevens dan niet meer nodig
Sollicitatiegegevens4 weken, eventueel met toestemming 1 jaarWettelijke verplichting
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Amaryllis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien wij daar een geldige grondslag voor hebben. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amaryllis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amaryllis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amaryllis  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon of info@amaryllisleeuwarden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Amaryllis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amaryllis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Amaryllis via 058 303 0400 of via info@amaryllisleeuwarden.nl.

Tekstversie 11-02-2021

Translate to English »