Memmetaalsprekker

Contactpersonen:
Marike Elsinga

E-mailadres:
m.elsinga@hetnet.nl

Telefoon:
0582348525

Omschrijving

Yn Snits, Boalsert, Drachten, Ljouwert en ‘t Hearrenfean is in tal basisskoallen dwaande om mear omtinken oan it Frysk yn de ûnderbou te jaan. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan. Om’t de learkrêften it Frysk soms noch net goed behearskje, of har ûnwis fiele yn dy taal, sykje Cedin en SFBO frijwilligers dy’t ien kear wyks of om ‘e fjirtjin dagen in deidiel op in skoalle helpe wolle om dêr it Frysk oan te bieden. Dêr is in frijwilligersfergoeding foar beskikber. Cedin / SFBO soargje foar begelieding en materiaal. Per 1 april sykje wy nije frijwilligers foar skoallen yn Snits en Boalsert. Fine jo it aardich om mei bern te wurkjen en wolle jo in ympuls jaan oan it Frysk yn it ûnderwiis? Stjoer dan in mailtsje, leafst ek mei jo telefoannûmer, nei it SFBO: m.elsinga@hetnet.nl

Wat biedt de organisatie de vrijwilliger?

Prachtich wurk mei bern, de mooglikheid om it Frysk oer te dragen, in frijwilligersfergoeding

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Niget oan it wurkjen mei bern, sterke affiniteit mei de Fryske taal

Werkadres en huisnummer:
ferskate lokaasjes 8913CK, Buiten de gemeente Leeuwarden (Snits, Boalsert)
Categorie:
Lesgeven en huiswerk-/taalbegeleiding , Werk met kinderen
Uren/frequentie:
1-3 oeren wyks
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
In overleg
Vrijwilligersvergoeding:
Ja
Overige onkostenvergoeding:
In overleg
VOG nodig:
Ja, vergoed door de organisatie
Scholing/cursussen/training:
In overleg
ANBI:
Ja

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden